Condicions de venda

Dades de la societat

Nautilus Comunicació i Cultura, S.L. és una societat amb nacionalitat espanyola amb domicili fiscal alCarrer Borriana 74, 1r – 08030 Barcelona, amb CIG B64871478, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 40677, foli 207, full B371487, i és la que fa les ventes dels seus productes individualment tant en els seus locals comercials com on-line a través d’aquest website. Les condicions generals de contractació de Nautilus Comunicació i Cultura, S.L. per a les vendes d’Internet, són les que especifica a continuació, i s’apliquen a qualsevol compra realitzada, durant el plaç en què aquestes condicions apareguin publicades a la pàgina web de Nautilus Comunicació i Cultura, S.L.
Es reserva el dret de modificar l’oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s’aplicaran a les contractacions ja realitzades.

Sistema de venda

Per a realitzar una compra, l’usuari haurà de formular una comanda relacionada amb tots els productes que desitgi adquirir, i enviar per via telemàtica o qualsevol altre sistema que cregui convenient el formulari de la comanda, una vegada s’hagin llegit i acceptat les presents condicions generals. Aquesta contractació s’entendrà com a realitzada al domicili de Nautilus Comunicació i Cultura, S.L.

Impostos

Els preus dels productes exposats a la pàgina web http://www.editorial.nautilus.cat inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar. Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membre de la Unió Europea, estaran subjectes al IVA. Les compres que realitzin subjectes passius del IVA establerts als Estats membres de la Unió Europea, estaran exemptes de l’esmentat impost, sempre i quan enviïn una còpia dels seu número de IVA/NIF amb caràcter previ. Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents a Estats no membres de la Unió Europea, Canàries o Ceuta i Melilla estaran exemptes del IVA.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament i els dies d’entrega estan especificats quan es realitza la compra.

Forma de pagament

La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària o bé via paypal.

Obligacions del venedor

Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport que seleccioni el comprador (Correos o MRW) i arribaran al domicili assenyalat en un termini màxim legal de 3 o 5 dies, en funció de la opció triada.

Una vegada que el client remeti a Nautilus Comunicació i Cultura, S.L. la sol·licitut que contingui la seva comanda, se’l contestarà per email la recepció de la comanda i posteriorment se li confirmarà l’enviament relatiu a la contractuació efectuada.

Drets del comprador

El client dispondrà d’un termini de set dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, per a resoldre el contracte sense caure en penalització ni despesa alguna. No es retornaran les despeses d’enviament inicial. Aquest termini es computarà a partir de la recepció de la comanda per part del client. El client comunicarà al subministrador dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admés en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte.

Legislació i resolució de conflictes

a) Les compravendes realitzades per Nautilus Comunicació i Cultura, S.L. es someten a la legislació espanyola.

b) En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Nautilus Comunicació i Cultura, S.L.